ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​បង្ហាញថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​ការប្រមូល​ចំណូល មាន​ប្រមាណ ១៩,៣ ទ្រី​លាន​រៀល​ – CEN