ល្បី​ថា ករុណា ពេជ្រ វេច​បង្វេច​ទៅ​នៅ​សៀមរាប​ដើម្បី​មើល​ជំនួញ​ – CEN