អ្នកណាថា ពុល?! គាត់នេះ ឆីមង្ឃុតប្រឡាក់ស្ករស អត់អីម៉ាតិច! (Video inside) – CEN