ហើយបើវេទនាឲ្យតែយ៉ាងៗនឹង! ប្រឹងធ្វើអី?! (មានរូប ៥សន្លឹក Video inside) – CEN