សុនកជួយមើលបន្លែឲ្យម្ចាស់ដែលលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ត្រូវបានប៉ូលិស…ចាប់ខ្លួន? – CEN