បត់​ម៉ូតូ​ឆ្លងផ្លូវ​មិន​ប្រយ័ត្ន ត្រូវ​រថយន្តបុក​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN