សាងសង់​មជ្ឈមណ្ឌល​សូត្រ ដើម្បី​ផលិត​នូវ​ពង​ដង្កូវនាង​ដែល​គ្មាន​ជំងឺ បំពេញ​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​និង​ចែកចាយ​ដល់​កសិករ​ – CEN