ប្រធាន​កសិកម្ម​ខេត្ត​កណ្តាល ៖ បន្លែ​ផលិត​ចេញពី​ខេត្ត​កណ្តាល ភាគច្រើន​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​គីមី និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​អ្នក​បរិភោគ​ – CEN