​បាន​ឪពុក​ព្រៃផ្សៃ​ម៉ាកៗ​នេះ កូន​ប្រាក​ដនឹង​ស្លាប់​ពុំខាន គ្រាន់តែ​រឿង​ប៉ុន​ហ្នឹង ចាប់​គ្នា​វាយ និងចងអូ​សតាម​ម៉ូតូ​លើស​សត្វ​ធាតុ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN