ម្តាយ​រវល់​ធ្វើ​ការងារ​ផ្ទះ កុមារា​អាយុ​៣​ឆ្នាំ រត់​លេង​ខាងក្រោយ​ផ្ទះ រអិល​ជើង​ធ្លាក់​ស្រះ​ទឹក​លង់​ស្លាប់ នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN