ទីតាំង​ស្តុក​អេតចាយ​កំពុង​បំផ្លាញ​សោភ័ណ្ឌភាព​ទីក្រុង​ដូនកែ​វ ដែល​ទើបតែ​ទទួលបាន​ផ្ការំដួ​លពី​រ​ទង​ – CEN