គ្រាន់តែ​ប្រពន្ធ​ផុស​រូប selfie លើ Facebook លេង​សោះ ប្តី​ចិត្តកំណាច​កើតជា​រឿង​ប្រចណ្ឌ យក​សាំង​ចាក់​ដុត​ប្រពន្ធ​ទាំង​រស់​តែម្តង​! – CEN