អាមេរិក​កំពុង​សាកល្បង​វ៉ាក់សាំង​ព្យាបាល​មហារីក​លើ​មនុស្ស​ – CEN