ដល់​ណា​ល្បី​ដល់​ណឹង ដូច​អត់​ចេះ​ចប់​សោះ អស់​ពី​ស្រុក​មួយ​ចូល​ស្រុក​មួយ​ (មានរូប ៦សន្លឹក 3 Video inside) – CEN