ចិន​ព្រមាន​ថា នឹង​មិន​អត់ឱន​ឲ្យដាច់​ខាត រាល់​ផែនការ​ចង់​ផ្តាច់ខ្លួន​របស់​តៃវ៉ាន់​ – CEN