ឆ្ងាញ់ព្រោះអំនួត ៖ ឆ្កែទីបេត៍ ប្រយុទ្ធនឹងឆ្កែកញ្ចាស់ជ្រុះអស់រោម…​ .. .! – CEN