វិទ្យាសាស្ត្រ បាន​ជឿថា សង្ឃ​ទី​បេត៍​អង្គ​នេះ​ពិតជា​មាន​ជីវិត​អមតៈ​ (Video inside) – CEN