អគ្គស្នងការ ស្នើ​ឲ្យ​នាយកដ្ឋាន​បុគ្គលិក ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​នគរបាល​ជា​ស្ដ្រី ធ្វើជា​ប្រធាន​អង្គភាព​ – CEN