ឃុំខ្លួន និស្សិត​សាលា​ស៊ី​តិច​ម្នាក់ លួច​កាបូប​លុយ​អាជីវករ​ម្នាក់​ – CEN