ដាក់មួយកំផ្លៀងកុំឲ្យពូកែ… Selfie ពេក! (Video inside) – CEN