បី​ភាគី​រួមគ្នា​ការពារ​ព្រៃឈើ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡ​ង់​ – CEN