រីករាយ​ជាមួយ​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​កុម្មង់​ទិញ​ភី​ហ្សា តាម​អន​ឡាញ – CEN