ឡាន​ដឹក​កម្មករ បុក​បន្តកន្ទុយ​គ្នា​ជាមួយ​ឡាន​ទឹកកក របួស​កម្មក​រាប់សិប​នាក់​ – CEN