៤៦ ស្ថាប័នអប់រំមកពីប្រទេសអូស្រ្តាលី នឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយសិស្សនិស្សិត និងអាណាព្យាបាល – CEN