ទំនៀមទម្លាប់ចម្លែក… យុវជនជនជាតិភាគតិចនាំគ្នាដើរលោតលើភ្លើង ហើយតែមទាំងយកដៃកកាយរងើកភ្លើងក្រហម…ច្រាល – CEN