បាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃ រកឃើញក្នុងពោះថ្លាន់!! (រូប៤សន្លឹក Video inside) – CEN