សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា៖ ៨ មីនា ជំរុញបុរសៗ ផ្តល់កិត្តិយសដល់ស្នាដៃស្ត្រី និងលើកតម្កើងតម្លៃ ឋានៈ តួនាទី និងសិទ្ធិស្ត្រី ក្នុងសង្គម – CEN