អភិបាលខេត្តកូរ៉េខាងត្បូង ចុះចេញពីតំណែងភ្លាម ក្រោយពេលលេខាខ្លួនចោទប្រកាន់ថា បានរំលោភនាង ៤ដង – CEN