បើក​ការដ្ឋាន​ជួសជុល​ផ្លូវ​លំនៅ​ឃុំ​ប្រាសាទ ក្រោយពី​ខូចខាត​ច្រើន​ឆ្នាំ​ – CEN