អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រញាញ់ខួរទៀតហើយ ៖ ខណៈពេលដែលត្រូវបកស្រាយរឿងគីង្គក់គ្មានក្បាល តែនៅមានជីវិតយ៉ាងរំភើយ – CEN