លោក គង់ វិបុល​៖ អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​ត្រូវ​បង់ពន្ធ ឱ្យ​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ច្បាប់​កំណត់​ – CEN