រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញ​ការគាំទ្រ​ចំពោះ​ការរៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN