ផ្ទេរ​នូវ​ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ ជំនាញ​បច្ចេកទេស និង​ទេពកោសល្យ​វប្បធម៌ ដល់​យុវជន​ជា​ទំពាំង​ស្នង​ឫស្សី​ – CEN