ការគ្រប់គ្រង​គណបក្ស​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ត​ចិន​យ៉ាង​តឹងរឹង​ដោយ គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​មិនមែន​ត្រឹមតែ​ជាការ​និយាយ​ទេ គឺ​វា​ជាការ​អនុវត្ត​ដ៏​ចាំបាច់​ – CEN