ស្នើសុំ​ឥណទាន​រថយន្ត​ពី​ធនាគារ CIMB ការប្រាក់​ត្រឹមតែ 0,9% ក្នុង​មួយខែ​ – CEN