មេទ័ព បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​យុវជន ឲ្យ​រួមគ្នា​ការពារ​សន្តិភាព – CEN