ចោរ ចូល​ប្លន់​ដល់​ក្នុងផ្ទះ​អ្នកក្រ យកលុយ​អស់​១.២០០​ដុល្លារ – CEN