លោក​កែវ រ៉េមី ៖ កម្ពុជា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន កំពុង​មាន​សុខសន្តិភាព និង​កំពុង​ដើរ​លើ​ផ្លូវ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN