អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង រំលឹក​នូវ​ប្រវត្តិ​តស៊ូ និង​ការ​សាមគ្គីភាព​របស់​ស្ដ្រី ដើម្បី​ទាមទារ​សិទ្ធិ​ស្មើគ្នា និង​ឱកាស​ដូចគ្នា​ជាមួយ​និង​បុរស​! – CEN