លើសហើយ​! ជំនឿ​គ្មាន​ការពិចារណា «​យក​ជើង​ជាន់​ក្បាល​» ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ កំពុង​រញ្ជួយ​ពិភព​អន​ឡាញ​ថៃ​ – CEN