អ្នកស្លាប់​ស្រាប់តែ​រស់​ឡើងវិញ ក្រោយ​ពី​ដេក​រង់ចាំ​១​យប់ ក្នុង​បន្ទប់​រក្សា​សាកសព​ – CEN