បង្ហាញ​សុច្ឆន្ទៈ​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី និង​ទប់ស្កាត់​ដាច់ខាត​រាល់​ទម្រង់​រំលោភ​បំពាន​ទៅ​លើ​សិទ្ធិ​របស់​ស្ត្រី​ – CEN