នីតិរដ្ឋ គឺជា​មធ្យោបាយ​តែមួយ ដើម្បី​បញ្ចប់​បដិវត្តន៍​ពណ៌ – CEN