គោ​បង្កើតបាន “​វត្ថុ​ចម្លែក​” មូល​ដូច​ក្បាល​ទារក​ទើប​កើត​… – CEN