ស្រុក​មហាក្រ តែ​ប្រឹង​អួត​សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ពួក​អ្នក​មាន​នៅ​… លោកខាងលិច (Video inside) – CEN