ប្រព្រឹត្ត​កំហុសឆ្គង​ស្ទើរ​បាត់បង់​ជីវិត​មនុស្ស​មានទោស​ត្រឹម​សម្រួល​ភារកិច្ច ហើយ​មិន​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកប្រព្រឹត្ត​ទៀត​ – CEN