រឿង “​ផ្ទះ​ចិញ្ចឹម​ខ្មោច​” ដាក់​បញ្ចាំង​ជា​ផ្លូវកា​រហើយ​ – CEN