កិច្ច​ពិ​ភក្សា​លើ​ហិរញ្ញវត្ថុ ទិន្នន័យ ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព សម្រាប់​អនុវត្ត​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​ទីក្រុង​ – CEN