រដ្ឋ​មន្ត្រី​កម្ពុជា​និង​ជប៉ុន ជួប​គ្នា​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​បរិស្ថាន​ – CEN