មាន់គក​ចម្លែក ចេះ​ឈរ លួច​ដេក​លើ​ម៉ូតូ​ឲ្យ​ម្ចាស់​វា​ឌុប – CEN